New logo!

This year’s logo is designed by Eino Korkala. Thank you Eino for a great job!

SEO NAME
SEO NAME